راه های برقراری ارتباط با کارشناسان آموزشی موسسه


تلفن تماس:                                                     ۰۹۳۹۶۶۸۴۰۵۴

تلفن تماس:                                     ۳۲۲۶۲۳۵۸ – ۳۲۲۶۱۴۹۲ – ۳۲۲۶۰۲۶۷

داخلی :                                                  داخلی    ۳  –  ۲  –  ۱

 ………..                                           آقای جوکار – آقای صاحبان – خانم فرهادی پور