معرفی اعضاء هیات موسس


۱- دکتر سید جواد سلیمی                            رئیس هیات موسس

۲- دکتر مجتبی احمدآبادی                             عضو هیات موسس

۳- دکتر محمد حسین پور کاظمی                   عضو هیات موسس

۴- حجت الاسلام عبدالرضا خوشنویس           عضو هیات موسس

۵- دکتر سید رضا سلیمی                              عضو هیات موسس

۶- دکتر زیبا ایزدپرست                                   عضو هیات موسس

۷- دکتر همایون سلیمی                                عضو هیات موسس