معرفی اعضاء هیات رئیسه


۱- دکتر سید جواد سلیمی                                                رئیس

۲- دکتر سید رضا سلیمی                                           دبیر هیئت امناء

۳- دکتر مجتبی احمدآبادی                                              قائم مقام

۴- مهندس لیلا سلیمی                                               معاون آموزشی

۵- دکتر سارا رضاپور                                                   معاون پژوهشی

۶- دکتر مجتبی احمدآبادی                                       معاون دانشجویی فرهنگی

۷- دکتر مجتبی احمدآبادی                                         معاون اداری مالی