دانشجوی گرامی

با در دست داشتن مدارک شناسایی دانشجو و ضامن به محضر مراجعه نموده و بادریافت گواهی محضری، طبق فایل راهنمای سامانه ثبت نام صندوق رفاه اقدام نمایید. بعد از طی مراحل مربوطه به امور مالی دانشگاه مراجعه نمایید.

توجه داشته باشید که هر سال در اسفند ماه  و آبان ماه  فرصت دارید جهت ثبت نام اقدام نمایید. 

نمونه فرم سند تعهد محضری                  دانلود  

راهنمای سامانه ثبت نام صندوق رفاه      دانلود