شرح وظایف و اختیارات نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری


اهداف:

۱ – توسعه و تعمیق آگاهیها و علایق اسلامی دانشجویان و دانشگاهیان و تبیین ارزشهای اسلامی.
۲ – ایجاد و گسترش فضای معنوی و اسلامی در دانشگاه‌ها و رشد فضایل اخلاقی در دانشگاهیان
۳ – رشد بینش سیاسی در محیط دانشگاه
۴ – حمایت و هدایت فکری تشکلهای دانشجویی و دانشگاهی
۵ – حاکمیت بخشیدن به ارزشهای اسلامی و انقلابی در سطوح اجرایی و علمی
۶ – مقابله با ترویج عقاید و افکار انحرافی و هجوم فرهنگی و تقویت روح خودباوری و استقلال فکری
۷ – تقویت پیوند حوزه و دانشگاه


وظایف:
۱ – تبیین مسایل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از طریق برگزاری جلسات، سخنرانی و بحث و مناظره، نشر مقالات و جزوات و مانند آن.
۲ – انجام دادن مسئولیتهای روحانیت در محیط دانشگاه مانند اقامه جماعت و بر پایی مجالس و محافل مذهبی و اهتمام به تعظیم شعایر اسلامی و‌مراسم دینی
۳ – اجرای برنامه‌های آموزشی، پژوهشی و تربیتی در زمینه علوم و معارف اسلامی از قبیل:‌برگزاری گردهماییها و نشستهای تخصصی، جلسات پاسخ به سئوالات، نشر مقالات و جزوات و فعالیتهای فوق برنامه و مانند آن.
۴ – حضور فعال در میان دانشجویان و دانشگاهیان به منظور راهنمایی و ارشاد فکری و اخلاقی و پاسخگویی به مسائل شرعی.
۵ – هدایت تشکلها و نهادها و حرکتهای اسلامی دانشجویی و دانشگاهی و تقویت فعالیتها اسلامی در دانشگاه.
۶ – مطالعه و بررسی وضع دینی و اعتقادی و گرایشهای فرهنگی و سیاسی در محیط دانشگاه و علل ضعفها و نارساییها برای دستیابی به راه حلهای‌مناسب.
۷ – بسط فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر و اقامه نماز در دانشگاه‌ها.
۸ – همکاری با نهادها و مراکز حوزه‌ای و دانشگاهی و پشتیبانی از آنها برای تقویت پیوند حوزه و دانشگاه.
۹ – گزینش علمی و عمومی استادان دروس معارف اسلامی و نظارت بر کیفیت ارائه آن دروس و ارزیابی عملکرد آنان.
۱۰ – تأیید رییس پیشنهادی گروه معارف اسلامی قبل از معرفی به رییس دانشگاه.
۱۱ – نظارت بر رعایت موازین اسلامی و ارزشهای انقلاب در امور اداره دانشگاه‌ها، تشکلها و فعالیتهای فرهنگی و سیاسی – اجتماعی مراکز هنری و‌ورزشی و خوابگاه‌های دانشگاهی و نیز نشریات داخلی دانشگاه
۱۲ – بررسی مقررات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های راجع به امور فرهنگی در مراکز آموزش عالی و مؤسسات وابسته از نظر انطباق با معیارها و ارزشهای‌اسلامی و انقلاب اسلامی.
۱۳ – حمایت از نیروهای متخصص و متعهد در دانشگاه.
۱۴ – اعلام نظر کتبی درباره خلافهای بین متون جزوات درسی و مباحث راجع به مبانی ارزشها و دیدگاه‌های دینی و اسلامی از طرف دفتر مرکزی نهاد،‌به مسئولان ذیربط برای اصلاح.
‌تبصره ۱ – در مواردی که اجرای بندهای این ماده نیاز به حضور مسئول نهاد در یکی از شوراها، هیأتها یا کمیته‌های وزارتخانه، دانشگاه یا دانشکده‌داشته باشد از وی برای شرکت در جلسه دعوت خواهد شد.
‌تبصره ۲ – به منظور اجرای وظایف ناشی از این ماده، صورت جلسات شوراها و هیأتها و کمیته‌های تبصره ۱ به اطلاع مسئول نهاد می‌رسد.
‌تبصره ۳ – مسئول نهاد در هر دانشگاه نظرها و تذکرات خود را در هر یک از موارد برای بررسی و اقدام لازم کتباً به رییس یا مسئولان دانشگاه یا مرکز‌آموزش عالی اعلام می‌دارد، در صورت عدم موافقت یا عدم اعتنا، موضوع به شورای نمایندگان احاله می‌شود تا با حضور طرفین بررسی و تصمیم‌نهایی اتخاذ شود.
۱۵ – عضویت نماینده‌ای از نهاد در شورای عالی برنامه‌ریزی و نماینده‌ای در هیأت نظارت و بازرسی شورای عالی انقلاب فرهنگی، این دو نماینده به‌پیشنهاد رییس نهاد و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی انتخاب خواهند شد.