شرح وظایف و اختیارات هیات موسس


۱ ـ کسب امتیاز و دیگر مجوزهای لازم از وزارت فرهنگ و آموزش عالی و سایر مراجع ذی صلاح .
۲ ـ تدوین اساسنامه موسسه و پیشنهاد آن به وزارت فرهنگ و آموزش عالی .
۳ ـ پیشنهاد آن عده از اعضا هیات امنا که باید توسط موسس یا هیات موسس انتخاب شوند به وزارت فرهنگ و آموزش عالی عزل هر یک از آنان .
۴ ـ ثبت موسسه در اداره ثبت شرکتها پس از صدور مجوز تاسیس توسط شورای گسترش آموزش عالی .
۵ ـ فراهم نمودن مقدمات و امکانات لازم را برای شروع و ادامه فعالیت موسسه .
۶ ـ نظارت بر فعالیتهای فرهنگی ، آموزشی و پژوهشی موسسه برای تحقق اهداف مذکور در ماده ۱ این اساسنامه .
۷ ـ بررسی و تایید پیشنهاد هیات امنا در مورد توسعه ، انحلال و فعالیتهای موسسه و ارایه آن به شورای گسترش آموزش عالی برای تصویب نهایی .
۸ ـ پیشنهاد هرگونه تغییر در موارد اساسنامه به وزارت فرهنگ و آموزش عالی