شرح وظایف و اختیارات معاونت دانشجویی فرهنگی


 •   برنامه ریزی، حمایت، نظارت و اجرای نشریات دانشجویی
 •   راه اندازی، برنامه ریزی و حمایت از انجمن های علمی دانشجویی و کانون های فرهنگی و تشکل های دانشجویی
 •    برگزاری جلسات منظم شورای فرهنگی بصورت ماهیانه
 •   پیشنهاد برنامه‌های لازم به شورای فرهنگی و پیگیری وظایف محوله
 •   تهیه تقویم فرهنگی سالانه
 •   پیشنهاد تاسیس دبیرخانه ها، کمیسیون ها، شوراهای مختلف در حوزه های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی با هدف  کارآفرینی و تقویت تولید ملی، تقویت کرسی های آزاد اندیشی و نظریه پردازی
 •  سالم سازی روابط عمومی و اخلاقی میان استادان ،دانشجویان و کارکنان و برنامه ریزی برای استفاده بهترنیروهای دانشگاهی از امکانات فرهنگی و هنری دانشگاه
 • اداره کلیه امور دانشجویی دانشگاه( خوابگاه، تغذیه، رفاهی،ایاب و ذهاب، ورزشی)
 •   مطالعه و اتخاذ تصمیم در باره مسائل و مشکلات دانشجویی
 •   نظارت بر اجرای قوانین و آئین نامه‌های دانشجویی
 •   تدوین و پیشنهاد اصول کلی مشاوره دانشجویی
 •   برنامه ریزی و اجرای فعالیتهای امور فوق برنامه دانشجویی
 •   نظارت بر فعالیتهای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی دانشگاه
 •      ایجاد ارتباط و همکاری هرچه بیشتر بامراکز، مؤسسات و نهادهای فکری، فرهنگی، هنری و انقلابی برای شکوفایی بیشتر فعالیتهای فکری، فرهنگی و هنری
 •   فراهم آوردن زمینه و ترغیب نیروهای دانشگاهی به حضور در صحنه‌های مختلف علمی، سیاسی، هنری و فرهنگی جامعه
 •    حمایت و تشویق در نوآوری برنامه‌های دانشجویی-فرهنگی
 •   حمایت و تشویق در پژوهشهای فرهنگی-دانشجویی
 • تشکیل و حمایت از برنامه های بسیج دانشجویی
 •   اجرایی کردن برنامه‌های پیشنهادی معاونت دانشجویی-فرهنگی وزارت متبوع