را ه های برقراری ارتباط با مدیر تحصیلات تکمیلی 


پست الکترونیکی:                       Ali.jahangard@gmail.com

 ایمیل :                                    jahangard@iaushiraz.ac.ir