راه های برقراری ارتباط با مدیر انفورماتیک


تلفن تماس:                                            ۳۸۲۳۵۷۰۴ – ۳۸۲۳۶۰۱۰

تلفن تماس:                                            ۳۸۲۲۹۸۹۵ – ۳۸۲۳۹۸۷۱

داخلی ۱                                                             داخلی ۴