دکتر محمد تقی آشوری


تحصیلات
 • دکتری مردم شناسی هنر از دانشگاه اکس –مارسی

سوابق اجرایی

 • ریاست دانشکده هنر اصفهان از سال ۱۳۶۳- ۱۳۵۹
 • ریاست دانشکده هنر اصفهان از سال ۱۳۷۵- ۱۳۷۲
 • معاونت آموزشی دانشگاه هنر تهران از سال ۱۳۸۳۹- ۱۳۷۹
 • معاونت مالی-اداری دانشگاه هنر تهران از سال ۱۳۹۲-۱۳۹۰
 • معاونت آموزشی دانشگاه هنر تهران از سال ۱۳۹۴-۱۳۹۱

سوابق علمی

 • دکتری و استادیار در سال۱۳۵۷
 • تنظیم و تدوین برنامه درسی در سال ۱۳۶۱برای ۳ رشته هنر
 • چاپ کتاب برای دوره های فنی و حرفه ای
 • دانشیار گروه پژوهش هنر در سال۱۳۸۶ و تدوین ۲۰ مقاله علمی
 • چاپ کتاب گل سلولوزی در دانشگاه هنر و ثبت اختراع براساس کتاب
 • تدریس در دانشگاه

مقالات

 • ارائه ۱۸ مقاله در مجلات علمی – پژوهشی
 • مدیر مسئول مجله علمی- پزوهشی گلجام از سال۱۳۸۴ تاکنون
 • سردبیر نشریه علمی – پژوهشی هنر های تجسمیو کاربردی دانشگاه تهران
 • عضو د انشنامه فرش ایران

مقالات در کنفرانس های داخلی

 • میزان علاقمندی شهروندان اصفهانی در بکارگیری عناصر هنرهای سنتی در بدنه سازی های شهری با رویکرد تقویت حس مکان- سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری ۱۳۹۴

مقالات در ژورنالهای تخصصی داخلی

 • نماد و نشانه در نقش پردازی زیلوهای تاریخی طرح محرابی (صف) میبد – دوفصلنامه گلجام ۱۳۸۴
 • بررسی تکنیک بافت دست بافتهای عشایر فارس بافته های منسوخ شده- دوفصلنامه گلجام ۱۳۸۵
 • درخت در فرش بختیاری- دوفصلنامه گلجام ۱۳۸۶
 • شیوه های تولید در فرشبافی قشقایی- دوفصلنامه گلجام ۱۳۸۶
 • جایگاه طرح و اصالت در نمکدان های افشاری کرمان- دوفصلنامه گلجام ۱۳۸۹
 • نقش هراتی ماهی درهم در جغرافیای فرش ایران- دوفصلنامه گلجام ۱۳۹۲
 • گفتمان باغ در فرش صفوی- ۱۳۹۴
 • تاثیر جایگاه غرب بر قالی های دوره قاجار- دوفصلنامه گلجام ۱۳۹۶
 • انعکاس مضامین شاهنامه بر سفالینه های دوران سلجوقی- فصلنامه مطالعات هنر اسلامی ۱۳۹۵