دکتر محمدحسین پورکاظمی


تحصیلات

 •  دیپلم ریاضی دبیرستان مروی سال ۱۳۴۲
 •  لیسانس ریاضی دانشگاه تهران سال ۱۳۴۵ ۳۱)
 • فوق لیسانس ریاضی دانشگاه تهران سال ۱۳۴۸

سوابق آموزشی

۱- مدرس قراردادی دانشگاه ملی سابق ، دانشکده علوم اقتصادی از سال ۱۳۴۹ تا بهمن ۱۳۵۳

۲-مدرس تمام وقت دانشگاه ملی سابق دانشکده علوم اقتصادی از بهمن سال ۱۳۵۳ لغایت ۱۳۵۸

۳- مربی دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم اقتصادی از سال ۱۳۵۸ لغایت ۱۳۷۱

۴- استادیار دانشگاه شهید بهشتی ، دانشکده علوم اقتصادی از سال ۱۳۷۱ تا اردیبهشت ۱۳۸۴

۵- دانشیار دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم اقتصادی از اردیبهشت ۱۳۸۴ تا کنون

۶- مدرس حق التدریس در دانشگاه تهران ، دانشکده فنی ، دانشکده علوم اقتصاد ومدریت , از سال ۱۳۵۲ تاکنون.

۷- مدرس قراردادی مدرسه عالی بیمه تهران از سال ۱۳۵۰ لغایت ۱۳۶۱

۸- مدرس دروس در دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری در رشته اقتصاد و مدیریت و مهندسی صنایع در دانشگاه های تهران ، ،علامه طباطبائی ، امام صادق (ع) ،، تربیت مدرس ، موسسه آموزش عالی بانکداری ایران از سال ۱۳۶۱ وبعضی تاکنون


سوابق تدریس

١- دوره کارشناسی دروس ریاضیات عمومی ۱ و ۲ و ۳ ، روش تحقیق ، آمار و احتمالات ، پژوهش عملیاتی ، اقتصاد ریاضی

٢- دوره کارشناسی ارشد ریاضیات برای اقتصاد ، آمار ریاضی ، برنامه ریزی غیر خطی ، اقتصاد ریاضی و کنترل بهینه در رشته های مدیریت و اقتصاد و مهندسی صنایع ، فرایندهای تصادفی.

٣- دوره دکتری برنامه ریزی پویا و مسئله کنترل بهینه کاربرد آن در اقتصاد ، اقتصاد ریاضی یک و دو برای رشته اقتصاد، گرایش اقتصاد ریاضی ،نظریه تصمیم گیری پیشرفته، و برنامه ریزی غیر خطی برای رشته مدیریت صنعتی ، بهینه سازی غیرخطی مهندسی صنایع و فرایندهای تصادفی پیشرفته در رشته مدیریت مالی. قیمت گذاری در مهندسی مالی


سوابق پژوهشی:

مقالات چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی معتبر

۱- رشته های مدیریت و حسابداری در آینه مدیریت (تحقیقی پیرامون رتبه دانشگاهی در کنکور سراسریکارشناسی ارشد ) محمد حسین پورکاظمی فصلنامه علمی پژوهشی ، دانش مدیریت دانشگاه تهرانشماره ۱۶ بهار ۱۳۶۹.

۲- عوامل مؤثر در موفقیت تحصیلی دانشجویان ، محمد حسین پورکاظمی فصلنامه پژوهش و برنامه ریزیدر آموزش عالی نشریه علمی و پژوهشی شماره ۴ و ۳ ، سال سوم، شماره مسلسل ۱۱ و ۱۲، پاییز وزمستان ۱۳۷۰.

۳- نقش ریاضیات در مدیریت اقتصاد ، محمد حسین پورکاظمی فصلنامه پیام مدیریت مجله علمیپژوهشی، دانشکده مدیریت و حسابداری شهید بهشتی ، سال دوم ، شماره ۲، بهار ۱۳۸۱

۴- استفاده از تحلیل پوششی داده ها (DEA) در ارزیابی کار نیروگاههای حرارتی تولید برق کشور محمدحسین پورکاظمی، کیومرث حیدری مجله فصلنامه علمی پژوهشی مدرس دانشکده علوم انسانی مدیریت ) دانشگاه ترتبت مدرس ، دوره هفتم ، شماره اول ، (پیاپی ۲۴) ، بهار ۱۳۸۱

۵-Control problem and its application in Management and Economic Review, Volume, Spring 2004, No 10

۶- ارزیابی کارایی نواحی سیزده گانه راه آهن جمهوری اسلامی ایران به روش تحلیل پوششی دادهها ( D. E . A ) محمد حسین پورکاظمی، جوادرضائی مجله تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران پائیز وزمستان ۸۳

۷- ارزیابی کارایی کارخانه جات قند کشور به روش تحلیل پوششی داده ها (DEA))، فصلنامه پژوهشهایاقتصادی ایران، مجله علمی پژوهشی، محمد حسین پورکاظمی ، سید حسن غضنفری دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده اقتصاد مرکز تحقیقات اقتصاد ایران شماره ۲۲، بهار ۱۳۸۴

۸-بررسی فرهنگ سازمانی دانشکده های مدیریت تهران و نقش در بهره وری دانشکده ها، محمد حسینپور کاظمی، فصلنامه علمی – پژوهشی مدرس علوم انسانی (مدیریت)، دانشگاه تربیت مدرس، شماره ۳۶،۱۳۸۳، در زمستان ۱۳۸۴ از زیر چاپ در آمده است).

۹- مطالعه تطبیقی روشهای خطی ARIMA و غیر خطی شبکه های عصبی فازی در پیش بینی تقاضایاشتراک گاز شهری، محمد حسین پور کاظمی مجله تحقیقات اقتصادی، دانشگاه تهران، زمستان ۸۴،شماره ۷۱

۱۰- ارزیابی کارآیی مجتمع های صنایع پتروشیمی ایران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها، فصلنامهدانشگاه پیام نور، پیک نور، علوم انسانی (ویژه اقتصاد)، محمد حسین پور کاظمی سال چهارم، شماره ۲،تابستان ۱۳۸۵.

۱۱- بررسی کارایی صنعت گردشگری با استفاده از روشهای ناپارامتری (ایران و کشورهای منطقه محمدحسین پورکاظمی ، جوادرضائی فصلنامه علمی – پژوهشی، پژوهشنامه اقتصادی، پژوهشکده امور اقتصادی، سال ششم، شماره سوم، پاییز سال ۱۳۸۵

۱۲- رتبه بندی فروشگاه های زنجیره ای شهروند: با تأکید بر معیارهای آموزش و خلاقیت، فصلنامه پژوهشی – علمی، وزارت بازرگانی، محمد حسین پورکاظمی سال دوم، شماره پنجم، تابستان ۱۳۸۵.

۱۳- ارزیابی کارایی راه آهن جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با راه آهن های کشورهای آسیائی و خاورمیانه، محمد حسین پورکاظمی، حسینعلی سلطانی، مجله تحقیقات اقتصادی، دانشگاه تهران، بهار ۸۶، شماره ۷۸

۱۴- رتبه بندی بانک های تجاری محمد حسین پورکاظمی کشور، فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، سال چهاردهم، شماره های ۳۹ و ۴۰، پائیز و زمستان ۱۳۸۵

۱۵- درجه بندی شعب بانکها، محمد حسین پورکاظمی فصلنامه علمی – پژوهشی، پژوهشنامه اقتصادی، پژوهشکده امور اقتصادی، سال هفتم، شماره سوم، پاییز سال ۱۳۸۶

۱۶- تحلیل مقایسه ای کارایی فنی واحدهای پرورش سیب درختی به روشهای تیمر، محمد حسین پور کاظمی، باقری مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان، جلد ۲۶، شماره ۲۵، سال ۱۳۸۶

۱۷- سیکلهای تجاری سیاسی (مطالعه موردی کشور ایران) محمد حسین پورکاظمی، باقر درویشی ، محمد نبی شهیکی تاش، فصلنامه علمی پژوهشی بررسی های اقتصادی، دوره جهارم، شماره جهارم، زمستان ۱۳۸۶ ۱۸- تعیین و بررسی صحت منحنی کوزنتس زیست محیطی در خاورمیانه، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، مجله علمی – پژوهشی، محمد حسین پورکاظمی ، ایلناز ابراهیمی دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده اقتصاد مرکز تحقیقات اقتصاد ایران شماره ۳۴، بهار ۱۳۸۷

۱۹- وضعیت راهیابی فارغ التحصیلان رشته های علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه های دولتی به بازار کار (ورودی سال های ۱۳۷۵-۱۳۷۴)- محمد حسین پورکاظمی، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی – علمی- پژوهشی – سال پانزدهم – شماره دوم- ۱۳۸۸

۲۰- تعیین سبد غذایی برای گروه های درآمدی مختلف با استفاده از منطق فازی، محمد حسین پورکاظمی ، محمدسوزنده مجله تحقیقات اقتصادی، دانشگاه تهران، تابستان ۸۸، شماره ۸۷.

۲۱- پیش بینی پویای قیمت نفت خام با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و با به کار گیری ذخیره سازی های نفتی کشورهای OECD ، محمد حسین پورکاظمی ، محمد باقر اسدی مجله تحقیقات اقتصادی، دانشگاه تهران، پاییز ۸۸، شماره ۸۸.

۲۲- ارائه یک الگوی بهینه جهت نگهداری ذخایر ارزی کشور بانک مرکزی با استفاده از منطق فازی محمد حسین پورکاظمی، محمد ناصر شرافت، فرشید غلامی فصلنامه اقتصاد ، چاپ دانشگاه شهید بهشتی شماره ۳ پائیز ۱۳۸۹

۲۳- بررسی تحقق هدفهای چشم انداز تشکیل سازمان امور مالیاتی کشور براساس فرایند تحلیل سلسله مراتبی محمدحسین پورکاظمی، حمید آسایش فصلنامه علمی پژوهشی چشم انداز مدیریت دولتی سال دوم شماره ۵ بهار.۱۳۹۰

 ۲۴Choosing development path according to priority power: determination of key sector for Iran economy, Mohammad Hossein Pourkazemi Soureh Eftekharzadeh. International Journal of Business and Development Studies. volume 3, Number 1, 2011.

۲۵- شبیه سازی رشد اقتصادی ایران با استفاده از مدل رشد اوزاوا – لوکاس با بکار گیری کنترل بهینه ی پویا؛ محمد حسین پورکاظمی و احمد لطفی مزرعه شاهی، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد مقداری (بررسی های اقتصادی سابق)، دوره هشتم، شماره اول، بهار ۱۳۹۰

۲۶- اندازه گیری کارائی و بهروری شرکتهای بیمه دولتی و خصوصی با استفاده از تکنیک تلیل پوششی داده ها و شاخص ملم کوئیست، محمد حسین پورکاظمی پژوهشنامه بیمه ، فصلنامه علمی پژوهشی ، سال بیستو ششم ، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۰ شماره مسلسل ۱۰۴

۲۷- مزیت سنجی اقتصاد ایران در صنعت و کشاورزی با استفاده از شاخص های مختلف، محمد حسین پورکاظمی و حسین صمصامی و ثوره افتخار زاده، فصلنامه علمی- پژوهشی اقتصاد شماره ۴ زمستان ۹۱ ۲۷- تصمیم گیری برای تولید و قیمت گذاری محصول جدید با استفاده از نظریه ی بازی ها، مطالعه موردی: خودروی سواری تولید داخل کشور ؛ محمدحسین پورکاظمی و مریم صدری، مجله تحقیقات اقتصادی، دانشگاه تهران، بهار ۹۱، شماره ۹۸

۲۸- آنالیز حساسیت بهینه سازی و تورم در اقتصاد بر مبنای یک مدل کنترل بهینه اصغر ابوالحسنی، محمدحسین پور کاظمی، ابوالقاسم اثنی عشری، محمد حسین احسانفر فصلنامه علمی پژوهشی، پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی، سال دوم – شماره هشتم – پائیز ۹۱

۲۹- ارزیابی و الویت بندی اهداف کوتاه مدت در راستای اجرای راهبرد تقویت ایمنی جادهها با ترکیب فنون برنامه SWFریزی فازی، فاطمه حقیقت، محمد حسین پور کاظمی فصلنامه علمی پژوهشی راهور سال اول شماره ۲ خطی و پائیز ۹۱

۳۰- بررسی کارایی عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور طی سال های ۱۳۸۱ تا ۱۳۷۸ با شاخص بهره وری تورنوکویست ” محمد حسین پور کاظمی ، حمید آسایش، چشم انداز مدیریت مالی، شماره ۶ تابستان ۱۳۹۱ ۳۱- استراتژی بهینه دولت، نیروی کار و کارفرما در دوره دولت نهم، چشم انداز مدیریت دولتی محمد حسین پورکاظمی، عبدالعزیز مراددرویش، -۱۲۷۱۴۶، شماره ۱۲ – زمستان ۱۳۹۱.

 ۳۲The estimation of investment risk in an asset portfolio by using value at risk method (VAR) Bita Shayganil, Mohammad Hussein Pourkazemi2, Ali Sori3, Yeganeh Mosavi Jahromil, Faramarz Tahmasbil European Online Journal of Natural and Social Sciences 2013;vol.2, No. 3(s), pp. 1190-1197

۳۳Pourkazemi, M.Hossein; Mohammad Naser Sheraft and Zahra Delfan Azari. A fuzzy logic approach to estimate the import of smuggling in Iranian Economic Review, journal of university of Tehran; volume 17;No 2;2013

۳۴- بهینه سازی سبد پروژه های با اثر متقابل با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری (ICA دوره ۵، شماره ۱، تابستان ۱۳۹۲، صفحه ۱-۲۰ محمدحسین پورکاظمی؛ مصطفی فتاحی ،ساسان مظاهری: بهرنگ اسدی.

۳۵ – اثر نااطمینانی در بازدهی سرمایه بر رشد اقتصادی، مطالعه موردی ایران ابواقاسم اثنی عشری /محمد حسین پورکاظمی/اصغر ابوالحسنی /احمد لطفى مزرعه شاهی. فصلنامه علمی- پژوهشی، پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی سال سوم-شماره دوازدهم – پائیز ۱۳۹۲

۳۶-مدیریت منابع آب زاینده رودبین بخشهای صنعت و کشاورزی استان اصفهان با استفاده از از نظریه بازی ها محمد حسین پورکاظمی امعصومه والی. مجله علمی – پژوهشی فصلنامه تحقیقات مدل سازی اقتصادیوابسته به دانشگاه علوم اقتصادی شماره ۱۵ بهار ۱۳۹۳

۳۷ – اقتصاد سیاسی ایران در در دولت نهم با استفاده از نظریه بازیها: محمد حسین پورکاظمی ،عبداعزیز مراد درویش ومعصومه والی مجله تحقیقات اقتصادی، دانشگاه تهران، دوره ۴۹، شماره ۱بهار ۹۳.

 ۳۸Pourkazemi. Hossein; Mohammad, Zohreh Amrollahi Biuki ,Comparison of Results of Exchange Market Index Prediction through ARIMA Method, Neural Network Model and Integrated Approach Applied mathematics in Engineering, Management and Technology 2014The special issue in Management and Technology (Jun, 2014):834-847

 ۳۹Pourkazemi. Hossein; Mohammad, Zohreh Amrollahi Biuki , Ranking and Comparison of Iran Stock Exchange among Stock Exchanges of the Middle East through Numerical Taxonomy, Arth Prabhand: A Journal of Economics and Management Vol. 3 Issue 7 July 2014, ISSN 2278-0629, pp. 112-125.

۴۰Pourkazemi,M. Hossein; Mohammad Nasser Sheraft and Zahra Delfan Azari.Modeling Iran’s Underground Economy A Fuzzy Logic Approach. in Iranian Economic Review, journal of university of Tehran; volume 19;No 1;2015

۴۱- کاربرد ریاضیات در اقتصاد اسلامی، مزایا و محدودیتها ، امیر خادم علیزاده، محمد حسین پورکاظمی و محسن کشاورز دو فصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی سال هشتم، شماره اول ، پیاپی پائیز و زمستان ۹۴.

۴۲-تعیین عوامل تأثیرگذار بر تورم و طراحی سیستم هشداردهنده تورم شدید برای اقتصاد ایران محمد حسین پورکاظمی، امین بیراوند، فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی، سال بیست و سوم، شماره ۷۶، زمستان ۱۳۹۴، صفحات ۱۴۵ – ۱۶۶.

۴۳- سیاستهای مالی و مطلوبیت خانوار رویکرد یک مدل ریاضی ، علی یونسی، هادی غفاری، محمد حسین پورکاظمی ، فصلنامه علمی ترویجی وزارت امور اقتصادی دارائی ، سیاست های مالی و اقتصادی، سال سوم، شماره ۱۳، زمستان ۱۳۹۴

۴۴- نرخ بهینه مالیات به عنوان ابزار سیاست مالی:رهیافت تئوری کنترل بهینه پویا ،هادی غفاری، محمد حسین پورکاظمی، فرهاد خداداد کاشی، علی یونسی، فصلنامه علمی پژوهشی ، پژوهشنامه مالیات، دوره جدید سال بیست چهارم شماره ۲۹(شماره مسلسل ۷۷) بهار

۱۳۹۵ ۴۵ – ارزش گذاری بازاری و ارزیابی ریسک (نمره ) برخی بانکهای خصوصی ایران، رویکرد مرتون بلک – شولز /۳۱، تیمور محمدی، محمد حسین پورکاظمی، عباس شاکری، علی صفدری، بهنام امین رستم کلائی، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، علمی پژوهشی، شماره ۶۶، بهار ۱۳۹۵.

۴۶- تحلیل آکسیوماتیک اثر نرخ بهره بر تورم و سرعت همگرایی در رسیدن به تعادل در فضای باناخ سید احسان عسکری ، محمد حسین پورکاظمی ، جهانگیر بیابانی ،رحیم دلالی اصفهانی ، فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد/ سال سوم/ شماره ۱ بهار ۱۳۹۵ صفحات ۱۳۸-۱۱۵

۴۷-اثر تکانه های پولی و تکانه های نفتی بر تولید و تورم بخش مسکن در اقتصاد ایران: رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی اصغر ابوالحسنی، ایلناز ابراهیمی؛ ابراهیم بهرامی نیا ، فصلنامه علمی – پژوهشی، پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره ۷، شماره ۲۵، زمستان ۱۳۹۵

۴۸ – طراحی الگوی مطلوب سپرده پذیری در نظام بانکی ایران یعقوب محمودیان ، اصغر ابوالحسنی هستیانی، محمد حسین پورکاظمی ، کامران ندری، فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد اسال سوم / شماره ۴ /۱۳۹۵ / صفحات ۲۱-۴۴

۴۹- تعیین مقدار بهینه ابزارهای سیاست مالی با استفاده از رهیافت تئوری کنترل بهینه پویا ، هادی غفاری، محمد حسین پورکاظمی، فرهاد خداداد کاشی علی یونسی، ، سیاست گذاری اقتصادی ، سال نهم ،شماره هفدهم ، بهار و تابستان ۱۳۹۶ .

۵۰-ارزیابی پتانسیل رشد شعبه بانک با استفاده از تحلیل پوششی داده ها(مطالعه موردی شعبه درجه یک بانک اقتصاد نوین) محمد حسین پورکاظمی، الدار صداقت پرست، حامد زیرک ، فصلنامه علمی پژوهشهای پولی بانکی ،سال دهم شماره ۳۳، پائیز ۱۳۹۶ صفحات ۳۸۳-۴۰۸. |

۵۱) طراحی مدل تخصیص بهینه منابع در سیستم بانکداری ایران ، علی اصغر موحد، اصغر ابوالحسنی، محمد حسین پور کاظمی، یگانه موسوی جهرمی ، فصلنامه علمی – پژوهشی مدلسازی اقتصادی ،سال یازدهم، شماره ۴ (پیاپی ۴۰) زمستان ۱۳۹۶


مقالات ارائه شده به کنفرانسهای بین المللی

۱- ارائه مقاله به هفتمین کنفرانس آموزش ریاضی ICME7 کانادا – کبک ۱۷ تا ۲۳ اگوست ۱۹۹۲The effect of Teaching Mathematics on Achievement of The Students in The National Entrance Examination for the Iranian Universities.

۲- ارائه مقاله به کنفرانس ریاضی ICM9 سوئیس، زوریخ – سال ۱۹۹۴. تحت عنوان :A Study of Scientific Situation of those Licensed in Mathematics from Different Universities of Iran.

٣- ارائه مقاله به کنفرانس بین المللی آموزش ریاضیات آلمان، برلین ICM98۱۷ تا ۲۸ آگوست سال ۱۹۹۸The impact of Teaching Math on the Success of the Students of Economics.

۴- ارائه مقاله در نهمین کنفرانس بین المللی آموزش ریاضی در ژاپن ، توکیو سال ۲۰۰۰ICMEThe Determining: Factors in the Success of Iranian Students Majoring in Mathematics.

۵- ارائه مقاله به چهارمین کنفرانس بین المللی مسابقات ملی ریاضی جهانی ۴ – ۱۱ آگوست سال ۲۰۰۲ – ملبورن، استرالیا. تحت عنوان: A study of Process of Teaching Geometry in Iran, in the Mirror of Cross – Country University Entrance Examination.

۶- ارائه مقاله به کنفرانس بین المللی ریاضی سال ۲۰۰۲، ۲۰ تا ۲۸ آگوست – چین ، پکن . تحت عنوان:The Necessity of Using Multiple – Choice Items in the Iran- Iranian Admission test of Mathematics.

۷- ارائه مقاله به دهمین کنفرانس بین المللی آموزش ریاضی در کپنهاگ دانمارک ماه جولای سال ۲۰۰۴ ICME10 تحت عنوان:Gender and Mathematic Education.

۸- ارائه مقاله به شانزدهمین کنفرانس آموزش ریاضی ,۱۶ICMI STUDY در تاریخ ۲۷ ژوئن تا ۳ جولای ۲۰۰۶ شهر Trondheim، نروژ تحت عنوان

” Comparing Two Methods of Teaching Calculus in University (The challenge for teaching mathematics for Non- mathematics students)”

۹- ارائه مقاله به دهمین کنفرانس بین المللی آموزش ریاضی در مونتری مکزیک ۱۳-۶ ماه جولای سال ۲۰۰۸ ICME11 تحت عنوان:Gender , Gifted & Talented Students At Iran ‘ s State Universities

۱۰-ارائه مقاله به ششمین کنفرانس بین المللی مسابقات ریاضی جهان WFNMC از تاریخ ۲۵ تا ۳۱ جولای ۲۰۱۰ تحت عنوانIranian international scientific mathematics Olympiad and its goals.

۱۱- ارائه مقاله به کنفرانس بین المللی آموزش ریاضیات ICM2010 هندوستان حیدرآباد ۱۹-۲۷ آگوست ۲۰۱۰ تحت عنوانApplication of Mathematics in Economics and Managements and Appropriate method for Teaching mathematics in these branches.

۱۲- ارائه مقاله به دوازدهمین کنفرانس بین المللی آموزش ریاضی در سئول ۱۵-۸ ماه جولای سال ۲۰۱۲ ICME12 در کشور کره تحت عنوان:Teaching Calculus for students in Economic and Management Fields


مقالات ارائه شده به کنفرانسهای داخلی

١. ارائه مقاله به دومین سمینار بهبود کیفیت آموزش عالی، ۲۸ و ۲۹ اردیبهشت ۱۳۷۲، تحت عنوانتعیین رتبه رشته های مختلف دانشگاه شهید بهشتی در آزمون ورودی کارشناسی ارشد در مقایسه باسایر دانشگاه ها)

۲. ارائه مقاله به اولین کنفرانس آموزشی شیمی ایران ، تبریز، مرداد ۱۳۷۶. تحت عنوان (بررسی وضعیتآموزش شیمی در کشور و علاقه دانش آموزان به رشته شیمی در دانشگاه ها) . سازمان سنجش آموزشکشور ، حوزه معاونت فنی و پژوهشی

٣. ارائه مقاله در همایش الهیات و معارف ، دانشگاه تهران ، آبان ۱۳۷۷. (بررسی وضعیت علمی فارغ التحصیلان دوره های کارشناسی الهیات و معارف اسلامی دانشگاههای مختلف). سازمان سنجش آموزش کشور ، حوزه معاونت فنی و پژوهشی

۴-ارائه مقاله در همایش روشهای اندازه گیری مناسب برای امتحانات ورودی کارشناسی ارشد در آبان۱۳۷۷ در دانشگاه شهید بهشتی تحت عنوان (بررسی سابقه آزمون کارشناسی ارشد و اعتبار آن دربرخی از رشته ها)

۵-ارائه مقاله تحت عنوان عوامل مؤثر در موفقیت تحصیلی ) گروهایی از اعضاء هیأت علمی و معاونین

آموزشی در خرداد ۱۳۷۸ تهران ارائه مقاله در کنفرانس بین المللی ریاضیات برای همه در دانشگاه کردستان تحت عنوان (ضرورت

سؤالهای جند گزینه ای در آزمونهای سراسری) در سال ۱۳۷۹.

۷-ارائه مقاله در اولین همایش دستاوردهای آموزشی و پژوهشی علم اقتصاد در ایران ، ۱۸ و ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۱، تحت عنوان بررسی وضعیت علمی و انتخاب دانشجویان اقتصاد در آزمونسراسری)

۸. ارائه مقاله به سمینار بررسی روشها و مسائل آزمونهای ورودی دانشگاهها در تاریخ ۲۹ تا ۲۲ آذرماه

۱۳۸۱ تحت عنوان (مطاعات تطبیقی پذیرش دانشجو در کشورهای چین و ژاپن و طرح جدید آزمونسراسری

۹. ارائه مقاله به چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها ۲۴-۲۵ خرداد ۱۳۹۱ دانشگاه مازندران تحت عنوان “فرایند تحلیل پوششی دادها در اقتصاد و مدیریت”

۱۰- ارائه مقاله به نهمین همایش سیاستهای مالی و مالیاتی ایران ، ۲۵ آذرماه ۱۳۹۴، تحت عنوان “نرخ

بهینه مالیات به عنوان ابزار سیاست مالی: رهیافت تئوری کنترل بهینه پویا ” ،هادی غفاری، محمد حسین پورکاظمی، فرهاد خداداد کاشی، علی یونسی. (این مقاله به عنوان مقاله منتخب جهت چاپ در مجله علمی پژوهشی انتخاب شد. در مجله پژوهشنامه مالیات شماره ۷۷ بهار ۱۳۹۵ چاپ شد.)

۱۱. ارائه مقاله به اولین همایش ملی اقتصاد ایران ،۵و۶ اسفند ۱۳۹۴ ،دانشگاه تبریز ، تحت عنوان”بررسی کارائی زیست محیطی بخش صنعت در استانهای کشور با استفاده از روش SBM”محمدحسین پورکاظمی، فاطمه حسینی . (این مقاله در در مجموعه مقالات همایش به چاپ رسیده است.)

۱۲.ارائه مقاله به همایش ملی استقلال دانشگاه ها، چالش ها و راهبردها تحت عنوان ” سیاست های پذیرش دانشجو در دانشگاه ها” درآبان ۱۳۹۵ محمدحسین پورکاظمی


کتابهای منتشر شده (ترجمه و تألیف) نوع کتاب اسم کتاب

۱- ترجمه تحلیل ریاضی و کاربرد آن در اقتصاد بازرگانی (جلد اول) ۱۳۶۵ انتشارات دانشگاه نهم ۱۳۸۷

۲- ترجمه تحلیل ریاضی و کاربرد آن در اقتصاد بازرگانی (جلد دوم) ۱۳۶۵ انتشارات دانشگاه نهم ۱۳۸۷

۳- تألیف ریاضیات عمومی و کاربرد آن (جلد اول) |

۱۳۶۸ نشر نی بیست نهم ۱۳۹۸

۴- ترجمه بهینه سازی ریاضی۱۳۶۸ انتشارات دانشگاه دوم ۱۳۸۷

۵ – تألیف روشهای مقداری و کاربرد آن در بیمه و بازرگانی۱۳۶۹ بیمه مرکزی دوم ۱۳۷۵

۶- تألیف ریاضیات عمومی و کاربرد آن (جلد دوم )۱۳۷۰ نشر نیشانزده ۱۳۹۷

۷- ترجمه کتاب برنامه ریزی خطی و غیر خطی۱۳۷۹ انتشارات دانشگاه شریف چهارم ۱۳۹۴ و با همکاری آقای دکتر نظام الدین مهدوی امیری

۸- تألیف پاسخ تشریحی سوالهای ریاضی در گروه ریاضی آزمون سراسری طی سالهای ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۴، چاپ سیزدهم، چاپ سازمان سنجش آموزش کشور، ، با همکاری آقای هدایت اله کریمی

۹- تألیف پاسخ تشریحی سوالهای ریاضی در گروه تجربی آزمون سراسری طی سالهای ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۴، چاپ سیزدهم، چاپ سازمان سنجش آموزش کشور، با همکاری آقای هدایت اله کریمی

۱۰ – تألیف ریاضیات برای رشته های اقتصاد و مدیریت و حسابداری، بهار ۱۳۸۵، چاپ نشر نی، چاپ جهارم ۱۳۹۶

۱۱-تألیف معادلات دیفرانسیل و کاربرد آن در علوم، مهندسی و علوم انسانی، چاپ نشر نی، تابستان ۱۳۸۸ ۱۲-تالیف بهینه سازی پویا و کنترل بهینه و کاربردهای آن چاپ دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۹۳

۱۳-فرایندهای تصادفی پیشرفته و کاربردهای آن در اقتصاد ، مدیریت و مهندسی مالی ، سمت، ۱۳۹۸


راهنمایی پایان نامه

١. استاد راهنمای پایان نامه دوره کارشناسی ارشد به تعداد ۴۴ مورد در دانشگاه شهید بهشتی که دفاع

شده است. یک مورد در حال کار

۲. استاد مشاور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد به تعداد۱۵ مورد در دانشگاه شهید بهشتی و یک مورد

در دانشگاه تربیت مدرس که دفاع شده است.

٣. استاد راهنمای رساله دکتری به تعداد ۵ مورد در دانشگاه پیام نور که دفاع شده است. یک مورد در

دانشگاه تهران رشته مدیریت صنعتی انجام شده و یک مورد در حال انجام.

 1. استاد مشاور پایان نامه دوره دکتری یک مورد در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در مورد دانشگاه

علامه طباطبائی یک مورد دکتری دانشکه مدیریت دانشگاه شهید بهشتی که دفاع شده است. دورساله در مدیریت مالی دانشگاه تهران، در حال انجام

 1. استاد راهنمای پنج پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه امام صادق (ع)، مفید قم، دانشگاه تهران، پردیس قم، علوم اقتصادی
 2. استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد امورد ، راهنمای رساله دکتری امورد ، مشاور رساله دکتری چهار مورد در دست اقدام.

طرح های پژوهشی اجراء شده:

١. تعیین رتبه رشته های مختلف دانشگاه شهید بهشتی در مقایسه با سایر دانشگاهها و بررسی دلایل

موفقیت و عدم موفقیت برخی رشته ها از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۵ که به اتمام رسیده است. به سفارش

دانشگاه شهید بهشتی (مجری طرح).

۲. بررسی روشها و معیار درجه بندی مناطق و شعب بانک تجارت به منظور ارائه الگوی علمی بهینه جهت

درجه بندی از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۲ که به اتمام رسیده است. به سفارش اداره مطالعات و برنامه ریزی بانک تجارت (مجری طرح).

٣. “تعیین میزان کارآیی بانکهای تجاری با استفاده از روش تحلیلی پوششی داده ها ( D. E . A ) و رتبه بندی این بانکها با استفاده از شاخصهای مختلف جهت وزارت امور اقتصادی و دارائی، معاونت امور

اقتصادی، از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۵ که به اتمام رسیده است (مجری طرح) .

 1. بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان زن در مقایسه با دانشجویان مرد در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد با دانشگاه شهید بهشتی یکی از دو مجری طرح).
 2. طرح بررسی پیگیرانه فارغ التحصیلان رشته های علوم انسانی دانشگاههای کل کشور (۱۳۸۴-۱۳۸۸) (مجریطرح) .
 3. بررسی کارائی عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور طی سالهای ۱۳۸۱-۱۳۸۶ (مجری طرح) .(۱۳۸۶-۱۳۸۹) ۷. ” تدوین الگوی زمانی مناسب تزریق پول به دستگاهای خود پرداز ATM “( ۱۳۸۸- ۱۳۹۱ ) (مجری

طرح)”توسعه نرم افراز پیش بینی تزریق پول به دستگاه خود پرداز ATM(از ۱۳۹۲-۹۴)

سردبیر مجله راه دانشگاه متعلق به سازمان سنجش آموزش کشور از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۰

عضو هیات تحریریه مجله اقتصاد دانشگاه الزهرا از سال ۹۴ تا کنون – عضو هیات تحریریه مجله اقتصاد دانشگاه ارجان (غیر انتفائی قزوین از سال ۹۳ تا کنون ۴) راه اندازی دوره دکتری برای اولین بار در ایران و همکاری در تدریس آن راه اندازی گرایش اقتصاد ریاضی در دوره دکتری برای رشته اقتصاد در دانشکدهای اقتصاد، دانشگاههای، امام صادق (ع)، ، تهران، علامه طباطبائی و پیام نور


سوابق کارهای اجرایی

١- سرپرست مدرسه عالی بیمه تهران از سال ۱۳۵۸ تا ادغام آن در دانشگاه علامه طباطبایی

۲- معاون مالی اداری دانشکده علوم اقتصادی در سال ۱۳۵۸

۳- سرپرست مجتمع های مالی اداری و فنی و مدیریت وابسته به دانشگاه شهید بهشتی طی سالهای ۱۳۵۸ لغایت ۱۳۶۴ ادغام آنها در دانشگاه شهید بهشتی

۴- معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی از سال ۱۳۶۰ تامهر ۱۳۹۲

۵- سرپرست دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی طی سالهای ۶۱ و سال ۶۵

۶- سرپرست مرکز اسناد و کتابخانه های دانشگاه شهید بهشتی از سال ۱۳۶۳ لغایت ۱۳۶۷

۷- معاونت دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی از سال ۱۳۶۳ لغایت سال ۱۳۶۷

۸- معاون فنی و پژوهشی سازمان سنجش آموز کشور از سال ۱۳۶۷ لغایت ۱۳۸۲

۹- معاون فنی و آماری سازمان سنجش آموزش کشور از سال ۱۳۸۲ تا آذر ۱۳۸۵


سایر مسئولیتها فعلی و قبلی در دانشکده، دانشگاه و وزارت علوم و… الف ) دانشکده

۱- عضو شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده از سال ۱۳۵۹ تا مهر ۱۳۹۲

۲- عضو کمیته ترفیعات دانشکده از سال ۱۳۵۹ تا مهر ۱۳۹۲

۳- عضو شورای آموزشی دانشگاه از سال ۱۳۵۹ تا مهر ۱۳۹۲

۴- عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه از سال ۱۳۵۹ تا مهر ۱۳۹۲

۵- عضو شورای دانشگاه از سال ۱۳۷۱ تا مهر ۱۳۹۲

۶- عضو کمیسیون موارد خاص دانشگاه از ابتدای تشکیل تا اسفند ۹۲ ۵. عضو کمیته کارآفرینی دانشگاه از ابتدای تشکیل تا ۱۳۸۸

۷- در اول شهریور ۱۳۹۴ از دانشگاه شهید بهشتی با مرتبه دانشیاری پایه ۳۷ بازنشسته شدم


وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

١- دبیر المپیاد علمی دانشجویی کشور از سال ۱۳۷۱ تا سال ۱۳۸۵

۲- عضو کمیسیون موارد خاص معاونت دانشجویی از سال ۱۳۶۲ تاکنون

۳- عضو ناظر بر مؤسسات غیر انتفاعی تا سال ۱۳۸۵

۴- عضو کمیته ارزیابی درونی ۱۳۷۹ تاسال ۱۳۸۵

۵- عضو شورای کارآفرینی از ۱۳۷۹ تا سال ۱۳۸۵

۶- عضو هیات امنای دانشکده اصول الدین از سال ۱۳۷۴ تاکنون.

۷- شورایعالی انقلاب فرهنگی عضو کمیته علمی-پژوهشی- آموزشی هیات نظارت و بازرسی شورای عالی انقلاب فرهنگی از سال ۱۳۷۷ تاکنون

۸- موسسه علوم بانکداری ایران مشاور آموزشی ریاست موسسه از دی ماه سال ۱۳۹۲ تا۱۳۹۳

۹- سرپرست معاونت آموزشی موسسه از مهر ۹۳ تا اردیبهشت ۹۵

۱۰- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی از بهمن ماه سال ۱۳۹۲ شهریور ۹۷ مشاور معاون وزیر بهداشت و آموزش پزشکی از شهریور ۹۷ تا کنون

 • کلیه کتابهای تألیفی و مقالات در سال ۷۱ در هیات ممیزه دانشگاه شهید بهشتی و سپس هیأت ممیزه وزارت علوم مورد بررسی قرار گرفته و پس از مصاحبه علمی توسط اساتید، در کمیته مرکزی ارتقاء وزارت علوم به عنوان تز دکتری پذیرفته شده و مرتبه استادیاری اعطا شد.
 • با توجه به کارهای تحقیقی از جمله مقالات چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی و ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی و راهنمایی پایان نامه ها و کارهای اجرایی آموزشی، در اردیبهشت ۱۳۸۴ مرتبه دانشیاری اعطا گردید.
 • با رتبه دانشیاری پایه ۳۷ در شهریور سال ۱۳۹۴ بازنشسته شدم