دکتر لیلا ثمری


دکتر لیلا ثمری


تحصیلات

 • فوق لیسانس معماری داخلی و طراحی بافت و چاپ پارچه دانشکده هنر های تزِئینی ی پاریس
 • لیسانس طراحی بافت و چاپ پارچه دانشکده هنر های تزئینی تهران

تجربیات کاری

 • عصو هیات علمی دانشگاه فارابی و هنر تهران
 • مدیریت کالری ۷ ثمر
 • آموزش تاپیسری در بوزار پاریس

نمایشگاه انفرادی

 • بافت پارچه ۷ تا ۱۲ آبان ماه ۱۳۶۸
 • تاپیسری  ۷ تا ۱۳ خرداد ماه ۱۳۷۳
 • تاپیسری  ۷ تا ۱۳ آذرماه ۱۳۷۶
 • تاپیسری  ۷ تا ۱۲ خرداد ماه ۱۳۸۳

نمایشگاه گروهی

 • چاپ پارچه ۲۵ تا ۳۱ خرداد ۱۳۵۵
 • تاپیسری  ۱۱ تا ۲۱ آذر ماه ۱۳۷۳
 • تاپیسری  ۲۱ تا ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۷۵
 • تاپیسری  ۷ تا ۱۳ اسفند ماه ۱۳۷۳
 • تاپیسری  ۴ تا ۹ آذر ماه ۱۳۷۷
 • تاپیسری  ۴ تا ۰۹ آذرماه ۱۳۷۹
 • تاپیسری  ۱۹تا ۳۰ مهرماه ۱۳۸۰
 • تاپیسری  ۷ تا ۱۳ اسفند ماه ۱۳۸۳
 • هنرهای کاربردی ۱ تا ۵ اسفند ماه ۱۳۸۰