شرح وظایف و اختیارات مدیراداری و مالی 


 • تنظیم و ارسال لیست بیمه در هر ماه
 • تنظیم و ارسال مالیات مربوط به پرسنل و اساتید در هر ماه
 • تنظیم حقوق ماهیانه  و پرینت فیش های حقوقی
 • ثبت وام های دانشجویی و پیگیری جهت مراجعه به بانک و چک کردن واریزی
 • تنظیم و ارسال لیست بنیاد شهید و پرینت و بررسی و چک کردن کارنامه نهایی
 • چک کردن پرونده های مالی دانشجویان و امضای فرم شماره ۳ و ۴ بعنوان تسویه نهایی
 • چک کردن فرم مالی دانشجویان آماده دفاع در پایان هر ترم
 • تشکیل پرونده مالی دانشجویان جدید الورود
 • چک کردن موارد مالی درخواست های مرخصی- ارجاع – انصراف و حذف ترم و تحویل به کارشناسان
 • ثبت فیش های واریزی دستگاه کارت خوان و سپس درج روی پرونده ها
 • جوابگویی مداوم برای موارد مالی و رفع مشکلات
 • بررسی بستانکاری دانشجو و بازپرداخت آن
 • تنظیم فایل های اداره مالیات و پرینت(جهت تحویل برای حساب های مالیاتی)
 • در ابتدای هر سال تعریف جداول شهریه دانشجویان جدید الورود و محاسبه افزایش شهریه ها برای کلیه دانشجویان
 • پیگیری بیمه های دانشجویان – بیمه حوادث کارکنان و آتش سوزی و واریز
 • هماهنگی با آقای دکتراحمدآبادی برای پرداخت هزینه های موسسه
 • بررسی و تکمیل فرم های بهزیستی دانشجویان مربوطه
 • ثبت سند های مالی در سیستم حسابداری