راه های برقراری ارتباط با بخش فارغ التحصیلان


تلفن تماس:                                                     ۰۹۱۰۳۰۴۱۰۳۴

………………                                     ۳۲۲۶۲۳۵۸ – ۳۲۲۶۱۴۹۲ – ۳۲۲۶۰۲۶۷

………..                                                                 داخلی ۵